Khái quát về hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Khái quát về hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ 1/1/2007) hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam gồm: - Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN - Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS Các TCVN hiện hành được phân loại theo những lĩnh vực/chủ đề...

Khảo sát địa chất - Công tác nghiệm thu ngoài hiện trường

Khảo sát địa chất - Công tác nghiệm thu ngoài hiện trường

Các lưu ý khi tiến hành nghiệm thu công việc khảo sát địa chất ngoài hiện trường: - Khi lấy mẫu thí nghiệm phải lập biên bản lấy mẫu có đại diện của A (giám sát), B cùng ký. Biên bản lấy mẫu phải ghi rõ quy cách mẫu, số lượng mẫu, ký hiệu mẫu, thời gian lấy mẫu và cấu kiện lấy mẫu. ....

TCVN 4197:2012 - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm

TCVN 4197:2012 - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm

TCVN 4197:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4197:1995 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và... Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy của đất trong phòng thí nghiệm để dùng cho xây dựng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất dính....

TCVN 9363-2012 - Công tác khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng

TCVN 9363-2012 - Công tác khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng

- Tiêu chuẩn này định hướng cho việc lập đề cương khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công phần nền móng công trình nói chung và đặc biệt là cho nhà cao tầng. - Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho công tác khảo sát địa kỹ thuật của nhà cao tầng.

Quy trình khoan khảo sát địa chất

Quy trình khoan khảo sát địa chất

Công tác triển khai khảo sát ĐCCT phụ thuộc vào kinh nghiệm người chủ trì khảo sát. Bài viết này hệ thống từng bước thực hiện công tác khảo sát ĐCCT-ĐKT trong hoạt động xây dựng và những vấn đề liên quan khác…

Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình

Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình

Các công trình trước khi thiết kế kỹ thuật cần phải có hồ sơ khảo sát địa chất công trình nhằm xác định cấu trúc nền đất... Điều 48. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 1. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: ....

Mặt cắt địa chất, khảo sát địa chất

Mặt cắt địa chất, khảo sát địa chất

Mặt cắt địa chất: Mặt phẳng giả thiết cắt qua một điểm lộ địa chất hoặc một vùng, theo một phương nhất định thường chọn thẳng góc với thế nằm các đá. Trên mặt phẳng đó thể hiện các lớp đất đá có thành phần vật chất...