Theo quy định tại điều 11, điểm b, Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình: Chủ đầu tư thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng thường xuyên, có hệ thống từ khi bắt đầu khảo sát đến khi hoàn thành công việc. Trường hợp không có đủ điều kiện năng lực thì chủ đầu tư phải thuê tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng.

Giám sát xây dựng công trình

Hiện nay, công tác giám sát khảo sát được xem như một loại hình giám sát xây dựng và các sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát cho các kỹ sư có đủ điều kiện năng lực để thực hiện công việc.

Với đội ngũ kỹ sư địa chất nhiều kinh nghiệm, cẩn thận và yêu nghề; Phú Nguyên là nhà thầu đáng tin cậy để Chủ Đầu tư giao phó công tác giám sát khảo sát địa chất.  

    1/ Công tác giám sát khảo sát địa chất bao gồm các công việc sau:

- Xem xét nhiệm vụ (đề cương) khảo sát, tư vấn Chủ đầu tư phê duyệt.

- Xem xét dự toán chi phí khảo sát theo quy định của định mức, đơn giá... được ban hành.

- Xem xét phương án kỹ thuật khảo sát, tư vấn Chủ đầu tư phê duyệt.

- Giám sát công tác khoan khảo sát hiện trường, công tác lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường.

- Giám sát công tác thí nghiệm hiện trường.

- Giám sát công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quá trình khảo sát tại hiện trường.

- Giám sát công tác bảo quản, vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm.

- Giám sát quá trình thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

- Xem xét khối lượng công tác khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, kiến nghị làm cơ sở chủ đầu tư nghiệm thu thanh quyết toán.

   2/ Chi phí tư vấn giám sát khảo sát địa chất do thỏa thuận giữa nhà thầu và Chủ đầu tư.