Công tác khoan khảo sát địa chất công trình bao gồm các bước cơ bản như sau:

1. Nhà thiết kế hoặc chủ đầu tư công trình cung cấp các thông tin về diện tích khuôn viên, quy mô, kết cấu, tải trọng công trình, số tầng dự kiến cho bộ phận khảo sát địa chất công trình.


2. Bộ phận khảo sát địa chất kết hợp với tư vấn thiết kế hoặc chủ đầu tư công trình xác định khối lượng, vị trí và chiều sâu khoan khảo sát địa chất.

3. Tiến hành khoan
khảo sát địa chất, lấy mẫu đất đá tại các vị trí khoan khảo sát, bảo quản và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn hiện hành.

4. Tiến hành phân tích các chỉ tiêu cơ lý của mẫu trong phòng thí nghiệm (
thí nghiệm cơ học đất).

5. Lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình, đề xuất giải pháp móng phù hợp.

6. Cung cấp các thông số cần thiết cho tư vấn thiết kế để tính toán, lựa chọn loại móng và chiều sâu đặt móng tương ứng với điều kiện địa chất và qui mô của công trình, nhằm bảo đảm độ ổn định và tính kinh tế của công trình.

  • Chia sẻ :